Functional > Vases

Holey Vase
Holey Vase
Soneware
7" x 5"