Ceramics > Vases

Orb vase
Orb vase
Stoneware
7"x 7"