Ceramics > Vases

Bud Vase
Bud Vase
Stoneware
7.5" x 6"