Ceramics > VASES

Blue & White Vase
Stoneware
9"x9"
$100
Blue & White Bottle Vase
Stoneware
11"x5"
$60
Moon Vase
Stoneware
8"x7"
$100
Wrapped Green vase
Glazed and textured Stoneware
7 x 4 inches
Vase, textured
Stoneware, carved
6" x 6"
$90
Tri Foot Vase
Glazed Stoneware
5x6.5 inches
$60
Filigree Vase
Glazed Vase
9x5inches
FLORAL arrangements, vases, florally challenged
Wheel thrown Stoneware
Y LACE VASE
CARVED GLAZED STONEWARE
7x8inches
$60
Lace Vase
Glazed & Carved Stoneware
9 x 5.5 inches
$80
Blue Construction Vase
Closed Stoneware
8.5"x5"
$80
Blue Vase
Glazed Stoneware
7 x 8 inches
$80
Dented Blue Vase w/Handles
Glazed Stoneware
9 x 9 inches
Constructivist Blue Vase
Glazed Stoneware
8.5 x 8 inches
$120
Winged Blue Vase
Glazed hand built Stoneware
8 x 9inches
Black and White Vase
Stoneware
9"x6"
2022
$70
Black & White Wrapped Vase
Stoneware
7" x 4"
$60
A Slice of Vase
Stoneware with Rust stain
15"x9"
$125
Bud Vase
Stoneware
7.5" x 6"
Bud vase
Stoneware
9x4.5inches
Celadon & Black Vase
Stoneware
7x3.5 inches
$80
Vase with Seam
Stoneware
6"X 3.5"
Vase with Handles
Stoneware
6" x 8"
Oval Vase
Stoneware, Oxides, Stains
14"x9"
SQUARED VASE
Stoneware
$60